De organisatie

De organisatie

 

Naam en contactgegevens
Stichting wAarde
Rijksstraatweg 174 6573 DG Beek;
gemeente Berg en Dal
www.waarde.nl
[email protected]
tel. 024-6844836

ANBI/RSIN

Stichting wAarde is door de overheid erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).
Met als Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN/ fiscaal nummer) : 807783171.

KvK
Stichting wAarde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09104475

Missie
Stichting wAarde is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, die zich inzet voor het versterken van het verlangen naar schoonheid, duurzaamheid en natuur in onze samenleving.

Bestuur
Het bestuur van Stichting wAarde bestaat uit vijf personen:

Irene Dankelman (voorzitter)
Jan Willem Biekart (penningmeester)
Jaap Dirkmaat
Jerphaas Donner
Kirsten Kuipers

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen salaris of onkostenvergoeding betaald. De bestuurders beschikken niet over het vermogen van de instelling, alsof het hun eigen vermogen is.

Het Bureau
Bij Stichting wAarde werken (fluctuerend, afhankelijk van het werk) twee tot vijf medewerkers. De salarissen voor eigen medewerkers zijn gestandaardiseerd conform de meest recente CAR/UWO-salarisschalen voor gemeenteambtenaren. Naast eigen medewerkers werkt Stichting wAarde met – een per campagne of project wisselend aantal – externe deskundigen die als ZZP’ers of in het kader van samenwerkingsovereenkomsten bij het werk betrokken worden. Voor ZZP’ers worden marktconforme vergoedingen gehanteerd.

Werkwijze
Als denktank adviseert ze overheden, bedrijven en NGO’s op het vlak van strategie en beleidsontwikkeling. Daarnaast pleegt ze zelf strategische interventies en ontwikkelt ze (landelijke) publiekscampagnes om ontwikkelingen te versnellen of in gang te zetten. Voorbeelden van dergelijke campagnes uit het recente verleden zijn:
– Nationaal Stimuleringsprogramma Gevlochten Heggen, Hagen en Houtwallen (m.b.t. de terugkeer van de vlechtheg)
– Campagne Bomen voor Koeien (m.b.t. diervriendelijk landschap)
– Nieuwe Nederlanders Natuurlijk (m.b.t. multiculturele waardering van natuur)
– Nationaal initiatief Jongeren en Natuur (zowel m.b.t. ‘het scharrelkind’ als m.b.t. ‘straatjongeren en stadsnatuur’)
– Lekker Landschap (m.b.t. ‘wildplukken’; natuurbeleving als dagelijkse kost) Stichting wAarde heeft hierin vooral een initiërende rol, waarbij er nadrukkelijk naar wordt gestreefd dat initiatieven en/of concepten, nadat ze eenmaal geïntroduceerd en ingebed zet, zelfgenerend hun weg naar de toekomst kunnen vinden. Zodra dat zelfgenererende stadium bereikt is, draagt Stichting wAarde het betreffende initiatief aan andere belangstellende organisaties over en richt ze zich op nieuwe interventies.

Gedragscode:
Stichting wAarde houdt zich aan de Gedragscode maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid 

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten: zie Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording: zie Jaarrekening 2022